fbpx

Algemene voorwaarden - Webmentor bv - Marketingkompas

1. De rechtsverhouding tussen Webmentor BV, met maatschappelijke zetel Gentdam 21 te 9160 Lokeren, KBO nr BE 0896.116.286 (hierna WEBMENTOR genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘de Overeenkomst’). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van WEBMENTOR. WEBMENTOR behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.          

2. De prestaties van WEBMENTOR bestaan uit het organiseren van opleidingen, studiedagen, trainingen, coaching, opleidingsformules, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, e-learning, online opleidingen en andere vormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. Hierna worden de prestaties gezamenlijk aangeduid als ‘(de) Opleidingen’.

‘Open Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan de klant, al dan niet gelijktijdig samen met andere klanten kan deelnemen. Hieronder vallen onder meer, zonder dat deze opsomming limitatief is: one-off verkopen van opleidingen, opleidingspakketten.

‘Online Opleidingen’ zijn Open Opleidingen die digitaal gevolgd kunnen worden. Hieronder vallen onder andere de Live Online Opleidingen, de Opnames van Online Opleidingen.

‘Opleidingsformules’ zijn specifieke pakketten of formules van Open Opleidingen (zoals bijvoorbeeld Marketingkompas).

‘Incompany Trainingen’ zijn opleidingen waaraan enkel werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen.

Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat WEBMENTOR geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de Opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. WEBMENTOR neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

3. Open Opleidingen (inclusief onder andere Opleidingsformules en Online Opleidingen)

3.1 Inschrijving – Elke inschrijving aan een Open Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. Telefonische inschrijvingen worden niet aanvaard. De Overeenkomst tussen WEBMENTOR en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door WEBMENTOR. Na deze bevestiging zendt WEBMENTOR een factuur.

3.2 Betalingsmodaliteiten – Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor Open Opleidingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is bij aanvang van de Opleiding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00. WEBMENTOR behoudt zich te allen tijde het recht voor om voor al de Opleidingsformules het principe der vooruitfacturering te gebruiken tegen de op dat ogenblik geldende verkoopprijs.

3.3 Duur & Annulering – Indien de klant verhinderd is voor een Open Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Open Opleiding, mits dit schriftelijk tot twee weken voor het begin van de Open Opleiding verstuurd wordt. Nadien is de volledige prijs van de Open Opleiding verschuldigd.

3.3.1 Opleidingsformule – De duurtijd van een Opleidingsformule wordt automatisch vernieuwd voor telkens opeenvolgende periodes gelijk aan de initieel overeengekomen periode, tenzij de klant uiterlijk 1 maand voor vervaldag van de Opleidingsformule zijn opzegging schriftelijk betekent aan WEBMENTOR. Elke annulering van de bestelling van een Opleidingsformule door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door WEBMENTOR te worden aanvaard. De bestelling van een Opleidingsformule kan uitsluitend geannuleerd worden indien op het moment van annulering de Opleidingsformule nog niet in gebruik is genomen. In geval van annulering van de bestelling van een Opleidingsformule is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de geannuleerde bestelling. Indien de klant zijn inschrijving voor een specifieke opleiding binnen de Opleidingsformule wenst te annuleren, zijn de regels met betrekking tot annulering van deze specifieke opleiding van toepassing.

Voor de aankoop van persoonlijke Opleidingsformules geldt dat deze persoonlijk en individueel zijn en niet kunnen overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.

3.3.2 Live Online Opleidingen – Voor live uitgezonden Online Opleidingen kan de klant tot 3 dagen voor de start van de Live Online Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Live Online Opleiding. Nadien is de volledige prijs van de Live Online Opleiding verschuldigd. De klant kan zich voor zijn deelname aan een Live Online Opleiding steeds zonder meerkost door een andere persoon de Online laten vervangen.

3.3.3 Opnames van Online Opleidingen – De inschrijving voor een Opname van een Online Opleiding kan niet geannuleerd worden. Deze inschrijving is persoonlijk en individueel, en kan niet overgedragen worden aan een andere persoon. In dergelijk geval kan de klant zich voor zijn deelname ook niet laten vervangen door een andere persoon.

4. Incompany Training

4.1 Inschrijving – Voor Incompany Training komt de Overeenkomst tussen WEBMENTOR en de klant slechts tot stand na ondertekening van een specifiek contract. Voor het te betalen bedrag vermeld in het contract ontvangt de klant een factuur op het einde van de maand waarin de Incompany Training plaatsvond. Bij Incompany Trainingen gespreid over een langere periode wordt maandelijks het aantal gepresteerde dagen gefactureerd.

4.2 Organisatie – Voor Incompany Trainingen wordt aan de klant een voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover WEBMENTOR tot dan toe beschikt. De klant garandeert aan WEBMENTOR dat deze informatie, noodzakelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de Incompany Training, volledig en juist is. WEBMENTOR geeft de Incompany Trainingen vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen WEBMENTOR en de klant. De klant bezorgt WEBMENTOR tijdig alle documenten en gegevens die WEBMENTOR nodig heeft om de Incompany Training te kunnen uitvoeren volgens de afgesproken planning. Tijdens de geplande opleidingsdagen moeten de medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training volledig beschikbaar zijn. De medewerkers van de klant die deelnemen aan de Incompany Training moeten de kans krijgen om tijdens de werkuren opdrachten uit te voeren die betrekking hebben op de Incompany Training. De klant betrekt pas derden bij de Incompany Training na goedkeuring door WEBMENTOR.

4.3 Betalingsmodaliteiten – Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Voor Incompany Trainingen geldt dat het bedrag van elke factuur dat niet betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen, en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 25,00.

4.4 Annulering – Voor Incompany Trainingen geldt de volgende regeling. De klant kan kosteloos annuleren tot 5 weken voor het begin van de Incompany Training. Bij annulering tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de Incompany Training betaalt de klant 50 % van het bedrag vermeld in het contract. Bij annulering minder dan 2 weken voor het begin van de Incompany Training blijft het volledige bedrag vermeld in het contract verschuldigd. De klant betaalt, bij annulering minder dan 5 weken voor het begin van de Incompany Training, ook alle kosten die door WEBMENTOR reeds gemaakt werden bij de voorbereiding van de Incompany Training (bv. voorbereidingstijd van de trainer, reservatiekosten van leslokalen, ). De klant kan de geplande trainingsdagen van een Incompany Training kosteloos verschuiven tot 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training tussen de 5 en 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding. Als de klant de geplande trainingsdagen van een Incompany Training verschuift minder dan 2 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop de overeengekomen lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 50 % van de lesdagvergoeding. Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training minder dan 5 weken voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door WEBMENTOR reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze Incompany Training. Bovendien moet de nieuwe datum van de Incompany Training die wordt afgesproken tussen WEBMENTOR en de klant vallen binnen de 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt 1 keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Incompany Training toegestaan, in het geval van een 2de verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Incompany Training, zoals hierboven omschreven.

5. Commerciële documenten en aanbiedingen van WEBMENTOR scheppen geen verbintenissen in hoofde van WEBMENTOR.

6. Alle prijzen van WEBMENTOR zijn (behoudens anders vermeld) exclusief btw. De toepasselijke prijzen zijn diegenen die gelden op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst tussen WEBMENTOR en de klant.

7. WEBMENTOR is gerechtigd de kosten voor ingebrekestelling en aanmaning aan te rekenen. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van WEBMENTOR te voldoen, kan WEBMENTOR alle deelnames door de klant aan Open Opleidingen en/of de verdere uitvoering van Incompany Trainingen opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd inclusief de toegevoegde schadevergoeding en verwijlinteresten.

8. WEBMENTOR behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de Overeenkomst. WEBMENTOR behoudt zich tevens het recht voor de factureringsperiodiciteit te wijzigen, om te schakelen van delivery-based facturering (= factuur per verzonden item) naar time-based facturering (= factuur voor een bepaalde periode) of omgekeerd, het principe van gegroepeerde facturering (= facturering van verschillende Overeenkomsten middels één factuur) toe te passen en, in het algemeen, de factureringswijze te wijzigen. Elke afwijking op de door WEBMENTOR vastgelegde factureringsperiodiciteit moet door de klant schriftelijk worden aangevraagd en wordt slechts na uitdrukkelijk akkoord van WEBMENTOR toegestaan. Dergelijke afwijking kan aanleiding geven tot het aanrekenen van een meerkost per op te stellen factuur.

9. WEBMENTOR heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van WEBMENTOR.

10. WEBMENTOR zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er geen wetswijzigingen zijn opgetreden m.b.t. de recentelijke ontwikkelingen, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van WEBMENTOR, ) kan WEBMENTOR de Opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn Opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. WEBMENTOR heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien WEBMENTOR meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding noodzakelijk is.

11. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door WEBMENTOR krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van WEBMENTOR beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. WEBMENTOR is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. WEBMENTOR is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is WEBMENTOR aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van WEBMENTOR wordt weerhouden, is WEBMENTOR er enkel toe gehouden de Opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.

12. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van Webmentor zich bevindt.

13. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of WEBMENTOR.

14. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van WEBMENTOR, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.

15. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van WEBMENTOR. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door WEBMENTOR aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in  het kader van de contractuele relatie tussen de klant en WEBMENTOR. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door WEBMENTOR  overgemaakt aan derden (zakelijke partners en dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden.

In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en WEBMENTOR zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door WEBMENTOR en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. WEBMENTOR zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door WEBMENTOR gedeeld kunnen worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de trainer en andere deelnemers van de specifieke opleiding waarvoor de klant zich ingeschreven heeft: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan WEBMENTOR tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van WEBMENTOR gebruikt kan worden. Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

WEBMENTOR zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiliging van de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek. Gegevens die niet langer nodig of nuttig zijn, zullen gewist worden.

De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval WEBMENTOR het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van WEBMENTOR via https://marketingkompas.be/privacy/, kunnen bekomen worden via https://marketingkompas.be/contact/ en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

16. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

17. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door WEBMENTOR houdt geenszins een afstand van recht in.

Scroll to Top